Modersmålsfestival 2022

Internationella modersmålsdagen inträffar varje år den 21 februari, och inrättades av UNESCO (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) i november 1999 för att främja språklig mångfald. Själva dagen firades för första gången den 21 februari år 2000.

Genom Modersmålsfestival hoppas vi skapa engagemang och entusiasm kring internationella modersmålsdagen. Varmt välkommen med ditt bidrag för trivsel i mångfald önskar George Graham Foundation

Var med oss och fira digitalt!

Internationella modersmåls-dagen 2022

Putsa och
ta fram
dina bästa
ädelstenar!
De finns -
inom dig!

Känns våra handlingar för små för att påverka helheten? Tvekar vi att använda våra förmågor och talanger? Låt oss ändra på det genom att medverka på Modersmålsfestival på alla skolor i Sverige. Modersmålsfestival har som syfte att ta fram alla elevers, lärares och föräldrars för-mågor, talanger och intressen.

Ungdomar bidrar
till bra festivalkänsla

Hjälper ungdomar
att uttrycka sig

Inspirerar och
skapar tillsammans

Bidrar med konst
musik och teater.

Vi skapar något nytt!

Festivalyra på varje skola

Vad vi gör, stort eller litet, bidrar till att omvandla oss själva och världen omkring oss. Det finns nu en växande medvetenhet om att vi människor behöver varandra – att vi tillhör en stor familj. Genom Modersmålsfestival får vi inspiration till att skapa en skillnad i våra grannskap. Och du kan delta på festivalen på din ort, på din skola där du delar med dig av dina insikter, förmågor, talanger och intressen!

Socialt

Våra partners

Festivalen som förändrar ...

Alla tänker på att förändra världen, men ingen tänker på att ändra sig själv.

LEV TOLSTOJ

Rysk författare

Grubbla inte över det som inte kan förändras.

HENRIK IBSEN

Norsk författare

Temat för den internationella modersmålsdagen 2022, ”Att använda teknologi för flerspråkigt lärande: utmaningar och möjligheter”, tar upp teknologins potentiella roll för att främja flerspråkig utbildning och stödja utvecklingen av kvalitetsundervisning och lärande för alla.

UNESCO tror på betydelsen av kulturell och språklig mångfald för hållbara samhällen. Det ligger inom dess mandat för fred som den arbetar för att bevara skillnaderna i kulturer och språk som främjar tolerans och respekt för andra.

Styrkesamtal

Upptäck din stora framtid genom att förstå kraften i små framgångar 

Empowerment är en känsla av kontroll – att du kan påverka din egen framtid och skapa en positiv skillnad i andra människors framtid. Empowerment är att förstå det lilla beteenden som gör stor skillnad.

Empowerment är att se, erkänna, och uppmuntra en annan personens ansträngningar, styrkor, framgångar, lärande eller krafter.

Dr. fil. John Steinberg erbjuder ett Empowerment Talkshow (styrkesamtal) för individer, grupper, arbetslag eller ledningsgrupper. 

UNESCO-Poster
UNESCO Poster