Modersmålsfestival

Modersmålsfestival ska vara en plats för att ha trevligt tillsammans. Festivalen tar – i tillägg till att inspirera – utgångspunkten i människors talanger, förmågor och utgår ifrån deras intressen. Festivalen bygger på UNESCO:s grundvärderingar för språklig och kulturell mångfald samt Agenda 2030 Globala Mål nummer 11: att verka för inkludering, tolerans och respekt och utveckla hållbara städer och samhällen.

Modersmålsfestival ska engagera modersmåls-elever, deras lärare och föräldrar tillsammans med skolorna och civilsamhället i sina grannskap för trivsel i mångfald. 

Vi utgår från varje individs intressen genom dessa frågor:

  • Vem är du
  • Vad kan du
  • Vad vill du
  • Vad kan vi göra tillsamman?

Bakgrunden till initiativet
Modersmålsfestivalen kom till genom att flera av George Graham Foundations styrelse och medlemmar redan har en pedagogisk bakgrund och erfarenhet med modersmålsundervisning och festivaler. Under 2019 och 2020 pratade vi om desa möjligheter då vi var engagerade i Mångfaldsfestival på Kulturumeteatern i Märsta hösten 2017, 2019 och 2020. 

Under 2021 kom vi i gång med planeringen och vad vore väl naturligt att göra en festival som kopplas till UNESCO:s internationella modersmålsdag 21 februari och till de ädla målen av inkludering, tolerans och respekt?

Hur kan du medverka?

Vi vill gärna utveckla Internationella modersmålsdagen till en festival som kan beröra så många som möjligt i Sverige. En festival, som inte bara är till för att underhålla, men en festival som vill fördjupa engagemangen hos stora grupper elever, lärare och föräldrar, tillsammans med skolor och civilsamhällets aktörer.

Behövs en Modersmålsfestival?

Ja, absolut! Vi ser att trivsel i mångfald blir en stor och viktig faktor för att skapa bättre närområden med ökad trygghet, minskad kriminalitet och utanförskap samt stora möjligheter att skapa gemenskap och öka samarbeten. 

Genom Modersmålsfestival kan alla som ser sig som intressenter för att tillsammans skapa en bättre vardag, för sig själv och andra medverka. Genom att vi lär oss tillsammans och ser varandras goda egenskaper, skapar vi glädje och välmående. 

Här har modersmålselever, deras lärare, föräldrarna och skolorna en stor roll för att bidra till att förbättra sitt grannskap.